بخش مسلکی از لسان دری به دری و پشتوهموطنان و همزبانان گرانقدر!
صفحۀ «تماس با ما» امکان پیوند شما را با ما را میسر میسازد. در صورتیکه شما سؤال و یا پیشنهاد سازنده ای داشته باشید و یا هم در صورت عدم موجودیت کدام کلمه و شمولیت آن نظر به لزوم دید شما در «قاموس کبیر افغانستان» طرح پیشنهادی داشته باشید، میتوانید با درج اسم، تخلص و ایمیل آدرس تان که حتمیست، پیام تان را از طریق همین دریچه به ما بفرستید. همچنان اگر میخواهید که در بخش های زبانی و یا مسلکی کدام بخش جدید ایجاد گردد، در صورتیکه یا خود شما آمادۀ همکاری در آن بخش جدید باشید و یا کسی را که در آن عرصه آگاهی و علاقۀ همکاری داشته باشد، به ما معرفی نمائید. لطفاً از درست بودن اسم و تخلص خاصتاً ایمیل آدرس تان خود را مطمئن سازید.

اسم
تخلص
ایمیل
پیام شما